Rumia's blog

终于是花了三四天时间断断续续看完了cs224n lecture2,难度真的是指数型上升。

基本原理

词嵌入

wrod2vec的一些具体含义

网络原理

神经网络


参考资料:

Xin Rong word2vec Parameter Learning Explained

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26306795

https://gist.github.com/aparrish/2f562e3737544cf29aaf1af30362f469

https://www.youtube.com/watch?v=D-ekE-Wlcds&feature=youtu.be

Rong Xin 于2017年驾驶飞机失事 ,感谢他对人类做出的科研贡献 R.I.P.